За мен

Екатерина Стоянова ЛогопедМагистър логопед - говорен терапевт

град Варна

 

Екатерина Димитрова Стоянова

 

                                  

       

  Образование: 

  • 1997г. - завършено средно образование в гр. Шумен СОУ “В.Друмев”
  • 2000г. - завършено висше образование в Медицински колеж Шумен към МУ Варна
  • 2003г. - завършено висше образование в ШУ “Еп.К.Преславски”- Педагогически факултет – бакалавър по специалност Специална педагогика с квалификация логопед-учител
  • 2005г. завършена магистърска програма “Диагностика и корекция на комуникативни нарушения” с придобита степен магистър-логопед


Професионален опит:

  • Държавен стаж в логопедичен кабинет към СОУ “П. Яворов”- гр.Варна
  • От 2003 - логопед-консултант към семеен лекар в ДКЦ ІІІ -гр.Варна
  • От 2004 до 2005г. логопед-говорен терапевт към Специализиран медицински център по детски болести – гр.Варна
  • От 2005г. – магистър логопед- говорен терапевт на свободна практика
  • 2005-2006г. – публикувани логопедични статии за сп. “Психология журнал”

От 2010г. логопед към Логопедичен център Варна


Терапевтични успехи при деца и възрастни със следните речеви нарушения: запъване и заекване, бързоречие, артикулационни /звукопроизносителни/ нарушения, алалия, аутистичен спектър, афазия и дизартрия и др. Работа върху техника на говора и говорна дикция при лица с т.нар. “говорни професии” с цел подобряване и усъвършенстване на комуникативните способности.